Prisijungti!

Darželio naujienos

rainbow

TĖVELIŲ, GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO UGDYMO

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas labai svarbus, todėl Biržų lopšelis-darželis „Genys“ yra pasirengęs vykdyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu.
Nuotolinis ugdymas(is) organizuojamas nuo 2020-03-30 d., naudojantis informacine sistema „Mūsų darželis“, tėvų elektroniniais paštais, Facebook grupių paskyrose, telefonais (pedagogų). Apie pasirinktą grupės prieigą kiekvieną iš tėvų informuos pedagogai. Naujas temas, užduotis, filmuotą medžiagą pateiksime elektroniniu būdu. Atliktų užduočių nuotraukas galėsite kelti į savo turimos grupės elektronines erdves, siųsti asmeninėmis žinutėmis ar vidinėmis žinutėmis informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“.

Informaciją rūpimais klausimais (ne tik ugdymo) teikia telefonais:

direktorė Laimutė 8 612 87540, 31139 (darbo valandomis), 8 672 42592 (ne darbo valandomis)

pavaduotoja ugdymui Violeta8 675 33032

kompiuterių priežiūros specialistas Simas 8 610 34326.

Kreiptis galite elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., vidinėmis žinutėmis informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“ (pasirinkę norimą asmenį).

Svarbiausią informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.darzelys-genys.lt.

Kiekvienos grupės mokytojai teiks informaciją bei priimsite konkrečius susitarimus, kurie galios konkrečiai grupei (apie bendravimo, grįžtamojo ryšio teikimo laiką ir t.t.) Jūsų pasirinktose informacinėse erdvėse.

Mes žinome ir

suprantame, kad šioje situacijoje tikrieji ugdytojai esate JŪS, tad JŪSŲ pagalba yra mūsų ramstis. Dėkojame už supratimą ir tikimės sklandaus bendradarbiavimo.

 

BŪKIME SVEIKI IR ATSAKINGI!

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                 PATVIRTINTA                                                                                                                                                                                     Biržų lopšelio darželio „Genys“
                                                                                                                 direktoriaus 2020 m. kovo 16 d.
                                                                                                                 įsakymu Nr.V 49       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 BIRŽŲ LOPŠELIO
DARŽELIO „GENYS“
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS
APRAŠAS


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau Aprašas) yra skirtas vykdyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu Biržų lopšelyje darželyje
„Genys“ bei skyriuje „Rugelis“ (toliau Darželis), įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
2. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.
3. Aprašas pateikia aiškią informaciją apie mokymo organizavimą nuotoliniu būdu bei numato kontaktų pateikimo tvarką, kuriais galėtų gauti pagalbą Darželio vaikų
tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.
4. Darželis, remdamasis Rekomendacijų (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V 372) II skyriaus
nuostatomis, iki kovo 20 d. įsivertino Darželio galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, o, remdamasis Rekomendacijų III skyriaus nuostatomis, iki kovo 27 d.
parengia ir sukaupia skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokytis nuotoliniu būdu.
5. Mokytojai organizuoja mokymą nuotoliniu būdu nuo 2020 kovo 30 d. (Lietuvos Respublikos šv ietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. V 390, 
1.8 papunktis).


II SKYRIUS
PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU


6. Pasirengimas dirbti nuotoliniu būdu:
6.1. visas pedagoginis personalas savo aplinkoje turi internetinį ryšį bei technologines galimybes (kompiuterį). Mokytojams, turintiems nepakankamą kompetenciją dirbti nuotoliniu būdu, konsultacijas teikia direktorius , pava duotojas ugdymui, skyriaus „Rugelis“ vedėjas, techniniais klausimais konsultuoja kompiuterių priežiūros specialistas. Užtikrintas ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumas, bet bendravimas bei bendradarbiavimas tarp kolegų. Reikalingi kontaktai skelbiami įstaigos internetinėse svetainėse.
6.2. įvertinta, kad daugumos vaikų tėvai turi prieigą prie interneto, prisijungimus prie informacinės sistemos „Mūsų darželis“, kurioje bus teikiamos užduotys, nuorodos, konsultacijos;
6.3. kompiuterių priežiūros specialistas paskirtas skaitmeninių technologijų administratoriumi (IKT koordinatoriumi), konsultuoja mokytojus ir tėvus (reikalui esant) technologijų naudojimo klausimais. Kontaktinė informacija skelbiama Darželio interneto svetainėje.
6.4. pagal poreikį rengiami pasitarimai bendradarbiavimo platformoje Discord.
6.5. susitarta:
6.5.1. dėl nuotolinės komunikavimo aplinkos, tai: informacinė sistema  „Mūsų darželis“ , Facebook uždarosios grupės/ Messenger, elektroninis paštas, įstaigos svetainės darželis“ ,  įstaigos svetainės www.darzelis-genys.lt  ir www.rugelisbirzai.lt . Komunikuojant nuotoliniu būdu - užtikrinama asmens duomenų apsauga; dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo. Mokymosi užduotys skiriamos   vadovaujantis  Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa ir  lopšelio-darželio  „Genys“ Ikimokyklinio ugdymo programa, ilgalaikiais ir savaitės planais. Ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija keliama su tėvais susitartu konkrečiu laiku į virtualias  aplinkas: informacinę  sistemą „Mūsų darželis“,  Facebook uždaras grupes ar elektroninius paštus. Ugdymo klausimais tėvai konsultuojami elektroninėmis priemonėmis arba telefonu mokytojo darbo laiku. . Grįžtamasis ryšys tėvams (globėjams, rūpintojams)/iš tėvų (globėjų, rūpintojų) bei informacija apie arūpintojų) bei informacija apie atliktas užduotis teikiamos  vidinėmis žinutėmis informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“, uždarose Facebook grupėse. Ugdytinių pasiekimai, pažanga fiksuojama įprasta tvarka;
6.5.2. mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius,  švietimo pagalbos teikimą  nuotoliniu būdu organizuoja logopedas. Specialistas pagal nustatytą (įprastą) grafiką teikia rekomendacijas bei užduotis vaikų kalbos trūkumų šalinimui informacinės sistemos „Mūsų darželis“ vidinėmis žinutėmis, telefonu;
6.6.  ne vėliau kaip iki  2020 m. kovo 25 d. informuoti mokinių tėvus  (globėjus, rūpintojus),  kaip bus organizuojamas ugdymas.


III SKYRIUS
NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS


7. Mokytojai  ir  tėvai  turi turėti galimybę prisijungti prie  nuotolinio mokymosi aplinkos  iš namų.
8. Mokymo medžiaga gali būti  pateikta  popierinė (pvz., pratybų sąsiuviniai), pateikta skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis;
9. Mokytojai virtualiose aplinkose (pvz., uždaroje „Facebook“ grupėje)  gali dalintis patirtimi, konsultuotis vieni su kitais;
10. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo  ir sporto ministerijos  interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu.


IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS


11. Mokytojas įsipareigoja užtikrinti Darželio ir asmens (ugdytinių ir darželio darbuotojų) duomenų apsaugą;
12. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta.tvarka.
13. Už nuotolinio mokymo  organizavimo sklandumą atsakingas Darželio direktorius, stebėseną vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir skyriaus direktorius, stebėseną vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir skyriaus „Rugelis“ vedėjas.„Rugelis“ vedėjas.
____________________________
____________________________

     Praeitą savaitę ,,Smalsučių“, ,,Nykštukų“ ir ,,Saulės zuikučių“ grupių vaikai ir mokytojai dalyvavo draugiškoje SEU (socialinis emocinis ugdymas) olimpiadoje ,,Dramblys“. Olimpiados tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir atliekant bendras užduotis, įtraukiant vaikus, pedagogus ir tėvus, stebėti socialinio emocinio ugdymo pažangą. Olimpiados metu ugdytos 5 pagrindinės socialinės kompetencijos: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai, atsakingų sprendimų priėmimas. Ugdytiniai, padedami mokytojų, atliko pateiktas užduotis, žaidė įvairius žaidimus, buvo suteikta galimybė dalyvauti tėvams.
    Dalyvavimas olimpiadoje sudarė galimybę daugiau laiko skirti SEU ugdymui, detaliau su vaikais aptarti jų emocijas, praktinių užsiėmimų metu aktyviais, įtraukiančiais metodais įsijausti į konkrečias situacijas. Nuolatinė refleksija skatino vaikus apmąstyti ir geriau viską suvokti.
   Ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą ir įsitraukimą prisidedant prie socialinių emocijų kompetencijų ugdymo ir saugesnės aplinkos įstaigoje kūrimo.

     Lopšelis-darželis „Genys“ prisijungė prie Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vykdomo socialinio projekto „Tavo-mano pasaulis“. Projekto tikslas – vykdant individualias ir grupines kūrybinės terapijos veiklas, didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų bei juos lydinčių asmenų socialinę integraciją.
     Į kūrybinės terapijos veiklas bibliotekos sukurtoje kūrybinėje-poilsio erdvėje vyksta įstaigos logopedė kartu su vaikais, lankančiais logopedinius užsiėmimus. Buvome pakviesti ir dalyvavome smėlio bei pasakų terapiniuose užsiėmimuose.

Projektai

Informacija

Renginių kalendorius

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.